Informace o zpracování osobních údajů ve společnosti ELMO a.s. (GDPR)

Podle Nařízení Evropského parlamenttu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Společnost ELMO a.s., se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ: 15528588 zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6128, jako správce a zpracovatel osobních údajů informuje o účelech, prostředcích a způsobech zpracování osobních údajů, včetně sdělení práv fyzických osob, jejichž osobní údaje společnost ELMO a.s. zpracovává.

A. Kategorie subjektů osobních údajů

 • Zaměstnanecké osobní údaje (dále jen “OÚ”),
 • OÚ uchazečů o zaměstnání,
 • OÚ fyzických osob obchodních partnerů (statutární orgány právnické osoby a statutární orgány OSVČ ),
 • OÚ zaměstnanců subdodavatelských firem.

B. Účely zpracování osobních údajů

 • Zajištění kvality poskytovaných služeb investorům či objednatelům,
 • příprava, plnění a evidence uzavřených smluv,
 • kontaktování subjektů údajů za účelem plnění smluv,
 • zajištění kvality poskytovaných služeb investorům či objednatelům,
 • plnění zákonných povinností správce a zpracovatele OÚ,
 • daňové a účetní účely; dožádání orgánů činných v trestním řízení a orgánů sociálního zabezpečení či jiného správního orgánu,
 • ochrana majetku a osob (kamerové systémy, přístupový systém na jednotlivé stavby),
 • vlastní marketingová činnost správce a zpracovatele.

C. Zákonné zpracování osobních údajů je nezbytné pro (KAPITOLA II, čl. 6)

 • Splnění smlouvy,
 • přijaté opatření na základě souhlasu uděleným subjektem údajů,
 • splnění právních povinností společnosti ELMO a.s.,
 • ochranu zájmů společnosti ELMO a.s. k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků.

D. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 • IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, pohlaví, údaje z dokladů totožnosti
 • ADRESNÍ ÚDAJE: trvalé bydliště, korespondenční adresa, sídlo
 • KONTAKTNÍ ÚDAJE: telefonní číslo, e-mailová adresa
 • OSTATNÍ: číslo bankovního účtu, údaje uvedené v CV uchazečů o zaměstnání (vzdělání, znalosti, pracovní zkušenosti, rodinný stav apod.), obrazový záznam z kamerových systémů a přístupových systémů na stavbách.

Společnost ELMO a.s. nezpracovává žádné údaje uvedené v Nařízení GDPR kap. II, čl. 9.

E. Způsob zpracování osobních údajů
Společnost ELMO a.s. zpracovává veškeré osobní údaje v tištěné podobě manuálně, v elektronické podobě automatizovaným způsobem prostřednictvím zabezpečených elektronických systémů. Nakládat a zpracovávat OÚ mohou pouze k tomu určení odpovědní zaměstnanci.

F. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů
S ohledem na konkrétní kategorie subjektů údajů je společnost ELMO a.s. pro plnění zákonných a smluvních povinností oprávněna poskytnout osobní údaje dalším zpracovatelům a příjemcům, kterými jsou:

 • dodavatelé služeb v oboru elektro a stavebnictví v rámci výstavby a investoři výstavby
 • dodavatelé IT technologií
 • náhradní dodavatelé a poskytovatelé služeb
 • bankovní instituce, v případě zprostředkování úvěrového financování
 • další osoby podílející se na uzavírání a evidenci smluv a souvisejících dokumentů potřebných pro předmět podnikání správce.

G. Zdroje osobních údajů
Společnost ELMO a.s. získává OÚ ve většině případů přímo od subjektů OÚ, výjimečně od třetích osob pouze pro účely, pro které byly zveřejněny či poskytnuty. Dále společnost ELMO a.s. získává OÚ z veřejných evidencí, rejstříků, od orgánů státní správy atd.

Za účelem ochrany osob a majetku společnosti ELMO a.s., jejich zaměstnanců a návštěv, jsou některé prostory sídla společnosti monitorovány kamerovým systémem. Monitorované prostory jsou označeny piktogramy a cedulemi. Záznamy z kamerových systémů jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu a mají k nim přístup pouze pověření a proškolení pracovníci ELMO a.s. Záznamy se zpracovávají výhradně za účelem uvedeným výše.

H. Práva subjektů údajů
Subjekt údajů je oprávněn po společnosti ELMO a.s. požadovat informaci o tom, zda jsou a jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým OÚ, jejich opravu, doplnění nebo výmaz, případně omezení zpracování. Taktéž je oprávněn vznést námitku proti zpracování OÚ, v případě potřeby podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud  ke zpracování OÚ byl udělen souhlas subjektu údajů, je tento subjekt oprávněn souhlas kdykoli zrušit, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat písemně dopisem na adresu sídla společnosti ELMO a.s., Příluky 386, 760 01 Zlín nebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mail: elmo@elmo.cz. V takovém případě je společnost ELMO a.s. povinna osobní údaje subjektu zlikvidovat, není-li jejich zpracování založeno na jiném právním titulu.

Rychlý kontakt

+420 577 637 300
 elmo@elmo.cz
Facebook

Příluky 386
760 01 Zlín-Příluky
: 15528588 / DIČ: CZ15528588

Ochrana osobních údajů
Zásady cookies (EU)
Whistleblowing