Informace pro oznamovatele – Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání – Whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, umožňuje společnost ELMO a.s.
podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.

1. Kdo může být oznamovatelem
Kdokoliv, kdo se v souvislosti s pracovněprávním vztahem nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o
protiprávním, neetickém či nekalém jednání.

2. Co může být předmětem oznámení
Porušení nebo hrozící porušení podle platné a účinné právní úpravy.

3. Jak je možné podat oznámení
Uvedeným komunikačním kanálem, který zajišťuje důvěryhodnost poskytnutých informací, ochranu
oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů. Anonymní oznámení nejsou oznámeními
podle zákona a na nakládání s nimi nebudou aplikovány postupy stanovené zákonem.

4. Ochrana osob a osobních údajů
Při ochraně osobních údajů a ochraně oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje podle platných
právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo
na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznamovatel musí být ztotožněn (jméno, příjmení a datum
narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele).

5. Nakládání s oznámeními
V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých
oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je
poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných
kroků.

6. Komunikační kanály pro oznámení porušení
Oznámení o možném protiprávním jednání lze podat prostřednictvím níže uvedených kontaktů a
příslušné osoby.

E-mailem: whistleblowing@elmo.cz
Telefonicky: telefonní číslo Příslušné osoby viz níže
Dopisem na adresu: ELMO a.s., Příluky 386, 760 01 Zlín s označením „Neotvírat, do rukou příslušné
osoby“ a uvedením jména Příslušné osoby.

Příslušná osoba
Ing. Zuzana Pospíšilová
telefon: +420 606 410 683

na příslušnou osobu se lze obracet v pracovní dny v době 8.00 -15.30 hod.

Oznámení lze podat i externě prostřednictvím oznamovacího systému, který provozuje Ministerstvo
spravedlnosti, na adrese https://oznamovatel.justice.cz/.

Rychlý kontakt

+420 577 637 300
 elmo@elmo.cz
Facebook

Příluky 386
760 01 Zlín-Příluky
: 15528588 / DIČ: CZ15528588

Ochrana osobních údajů
Zásady cookies (EU)
Whistleblowing