OZNÁMENÍ o štěpení akcií a o zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie

VÝZVA akcionářům k odevzdání listinných akcií a sdělení majetkového účtu

Společnost ELMO a.s., se sídlem Zlín, Příluky 386, PSČ 760 01, IČ 155 28 588, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6128 (dále jen „Společnost“) tímto oznamuje, že na valné hromadě konané dne 27. 6. 2017 rozhodla o rozdělení následujících kmenových akcií na jméno v listinné podobě a jejich nahrazení kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě tak, že každá z 12 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč se rozdělí na 100 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, dále každá k 24 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč se rozdělí na 50 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a dále každá ze 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč se rozdělí na 10 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

Představenstvo Společnosti s ohledem na výše uvedené vyzývá akcionáře k předložení akcií k výměně, tedy k předložení akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, a to v sídle Společnosti do 30 dnů ode dne zveřejnění této výzvy.

Společnost dále v souladu s § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku oznamuje, že valná hromada Společnosti učinila dne 27. 6. 2017 rozhodnutí, kterým došlo ke změně podoby akcií emitovaných společností z listinné podoby na podobu zaknihovanou, a to ve formě notářského zápisu NZ 284/2017 (dále jen „Rozhodnutí“). Společnost proto na základě shora uvedeného Rozhodnutí vyzývá všechny akcionáře Společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností za účelem jejich zaknihování, a to v sídle Společnosti ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zveřejnění a dále ke sdělení čísla svého majetkového účtu vedeného u některého z účastníků centrálního depozitáře cenných papírů, na který mají být jeho akcie zaknihovány.

Ve Zlíně dne 10.7.2017

ELMO a.s.